Oppimisyhteisön rakentamisosaaminen

OPPIMISYHTEISÖN RAKENTAMISOSAAMINEN

Oppimisyhteisön rakentamisosaamiseni koostuu neljästä alla olevasta kokonaisuudesta. Tässä lyhyt reflektiivinen essee omasta oppimisyhteisön rakentamisosaamisestani.

OPETUS-, OHJAUS- JA ARVIOINTIOSAAMINEN

Opetus-, ohjaus- ja arviointisaamiseni koostuu neljästä alla olevasta kokonaisuudesta. Opetusharjoittelun suunnittelussa ja sen toteuttamisessa pääsin kehittämään näitä taitoja. Voit lukea tutustua opetusharjoittelua varten luomaani nettisivustoon täältä.

Itsetuntemuksen vahvistaminen on tärkeä osa opettajuutta.Tiedostan omat arvoni, asenteeni
ja ennakkokäsitykseni ihmisenä, sekä pyrin arvioimaan realistisesti persoonallisia ominaisuuksiani ja toimintamahdollisuuksiani opettajana.Tässä ryhmätyömme opettajan itsetuntemuksesta.

Tunnen viestinnän ja vuorovaikutuksen teorioita, joita pyrin myös havaitsemaan dialogissa. Niinpä myös dialogisuuteen sekä verkko- että lähiopetuksessa.

Pyrin myös edistämään toiminnallani yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Tässä kollegojeni tekemä esitys vuorovaikutuksesta ja dialogista verkko-opetuksessa.

Tunnen erilaisten kulttuurien piirteitä, ja tunnen niitä kohtaan aitoa kiinnostusta.
Niinpä ymmärrän ja pyrin ottamaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia opettajan työssä.

Tässä kollegojeni tekemä infograafi opettajan oppaaksi monikulttuurisuuteen.

Ymmärrän ammatillisen opettajan
roolin työelämän kehittäjänä ja alueellisena vaikuttajana usean työelämäprojektin kautta.

Tunnistan erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä ammatillisen koulutuksen työelämä- ja yhteistyöverkostoja
ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Tässä oma koulutusverkostoni

Tunnen oman alani työelämän ja yrittäjyyden edellyttämät osaamisvaatimukset ja kykenen jäsentämään niitä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ja toteutusta varten.

Tunnen opetussuunnitelmakäytännön, opetusalani opetussuunnitelmat ja henkilökohtaistamisen käytänteet.

Osaan tunnistaa opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat,
oppimisedellytykset ja erityisen tuen tarpeet.

Otan huomioon opiskelijoiden tarpeet yksilöllisten oppimis- ja urapolkujen suunnittelussa.

Tunnen ammatillista kilpailutoimintaa, pyrin tunnistamaan
opiskelijoiden lahjakkuutta ja yrittäjyyttä sekä tukea niiden kehittämistä.

Osaan valita opetukseeni tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä ja aineistoja.

Käytän ammatillisen koulutuksen digitaalisia työvälineitä, -palveluita ja -yhteisöjä.

Noudatan tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä
normeja ja periaatteita.

Hyödynnän työelämäyhteistyön mahdollisuuksia
opetuksessa.

Hyödynnän teknologian mahdollisuuksia opetuksessa.

Ohjaan opiskelijoiden oppimista teoreettisesti perustellulla ja eettisesti kestävällä tavalla.

Valitsen opetukseeni soveltuvia pedagogisia malleja.

Hyödynnän opetusmenetelmiä erilaisissa tilanteissa monipuolisesti.

Tunnen monipuolisesti arviointimenetelmiä ja palautteenannon käytänteitä.

Tunnen harjoitteluoppilaitoksen koulutusasteen
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita.

Tunnen opiskelijoiden itsearviointitaitojen kehittämisen menetelmiä.

Otan arviointia suunnitellessaan huomioon opiskelijan osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja arvioinnin erilaiset menetelmät.