Johtamisosaaminen

Johtamisosaaminen

Johtamisosaamiseni kehittäminen on ollut minulle aina hyvin tärkeää. Alla olen kuvannut neljä osa-aluetta, joita kautta hahmottelen osaamistani johtajana.

Kaikissa esimiestehtävissä organisaatioprosessien johtaminen on ollut keskiössä. Osastonhoitajana painotus oli kuitenkin hieman enemmän henkilöstöjohtamista. Verkostopäällikön tehtävissä kehitän tuotantoa ja palvelun sisältöä yhdessä liiketoimintajohtajan, operatiivisen johtajan ja palveluista vastaavan prosessiomistajan kanssa implementoiden, seuraten ja varmistaen tuottavan toiminnan ja laadun.

Vuodesta 2015 alkaen esimiestyön kautta ymmärrän yhä paremmin strategian merkityksen johtamisen välineenä sekä tunnen strategiaprosessin. Se vaati hallintaa johtamisen palvelujärjestelmän muutosprosesseissa ja strategisen johtamisen prosesseissa sekä niiden merkityksen ymmärtämistä muutoksen johtamisessa. Voit lukea lisää organisaatioprosessien johtamisesseestäni.

Voit lukea tarkemmin kuinka esimerkiksi vuoden 2015 TKI-projektissa kehitettiin ja johdettiin terveyspalveluorganisaation toiminta- ja palveluprosesseja tästä loppuraportista.

Laadunhallintaosaamista on karttunut sekä esimies- ja kehittämistehtävien että laatukoulutusten kautta niin linjaorganisaatiossa kuin matriisiorganisaatiossa. 

Apulaisosastonhoitajana laatutyöryhmätyöskentely, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä laatutyö olivat keskiössä. Auditointityöskentely on jatkunut myös verkostopäällikön tehtävissä.

Kokemusta on kertynyt mm. laatustandardien ISO 15189, 15198 ja 17025 lisäksi patologian laatutunnuksesta.

Visio ja strategia ovat lähtökohdat henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Työyhteisön kulttuurin ja sen ominaispiirteiden merkitys henkilöstön osaamisen kehittämisessä korostuu, niinpä on osattava arvioida henkilöstön osaamista edistävää kulttuuria ja sen ominaispiirteitä.

Osaan soveltaa oppivan organisaation teoriaa henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmissa.

Osaan arvioida yksilön, tiimin ja henkilöstön osaamista sekä suunnitella yksilön, tiimin ja henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmiä ja prosesseja sekä arvioida toiminnan kehittymistä.

Tulkitsen sujuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon talouden peruskäsitteitä, sovellusalueita, erityispiirteitä sekä talouden arviointia.

Talouden merkitys yksikön toiminnan johtamisessa on korostunut yksityisellä puolella työskennellessäni. Verkostopäällikkönä vastaan omien yksiköiden taloudellisesta tuloksesta.

Osaan soveltaa talouden suunnittelu- seuranta- ja arviointimenetelmiä työyhteisön toiminnan seurannassa ja kehittämisessä.

Translate »