Opetus, ohjaus ja arviointi

Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen

Opetus-, ohjaus- ja arviointisaamiseni koostuu neljästä alla olevasta kokonaisuudesta. Opetusharjoittelun suunnittelussa ja sen toteuttamisessa pääsin kehittämään näitä taitoja. Voit lukea tutustua opetusharjoittelua varten luomaani nettisivustoon täältä.

Tunnen oman alani työelämän ja yrittäjyyden edellyttämät osaamisvaatimukset ja kykenen jäsentämään niitä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ja toteutusta varten.

Tunnen opetussuunnitelmakäytännön, opetusalani opetussuunnitelmat ja henkilökohtaistamisen käytänteet.

Osaan tunnistaa opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat,
oppimisedellytykset ja erityisen tuen tarpeet.

Otan huomioon opiskelijoiden tarpeet yksilöllisten oppimis- ja urapolkujen suunnittelussa.

Tunnen ammatillista kilpailutoimintaa, pyrin tunnistamaan
opiskelijoiden lahjakkuutta ja yrittäjyyttä sekä tukea niiden kehittämistä.

Osaan valita opetukseeni tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä ja aineistoja.

Käytän ammatillisen koulutuksen digitaalisia työvälineitä, -palveluita ja -yhteisöjä.

Noudatan tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä
normeja ja periaatteita.

Hyödynnän työelämäyhteistyön mahdollisuuksia
opetuksessa.

Hyödynnän teknologian mahdollisuuksia opetuksessa.

Ohjaan opiskelijoiden oppimista teoreettisesti perustellulla ja eettisesti kestävällä tavalla.

Valitsen opetukseeni soveltuvia pedagogisia malleja.

Hyödynnän opetusmenetelmiä erilaisissa tilanteissa monipuolisesti.

Tunnen monipuolisesti arviointimenetelmiä ja palautteenannon käytänteitä.

Tunnen harjoitteluoppilaitoksen koulutusasteen
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita.

Tunnen opiskelijoiden itsearviointitaitojen kehittämisen menetelmiä.

Otan arviointia suunnitellessaan huomioon opiskelijan osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja arvioinnin erilaiset menetelmät.

Translate »